Environmental Bioscience Alanında Türkçeden İngilizceye Örnek Çeviri

280 Kelime Türkçeden İngilizce akademik makale çevirisidir. Orijinal metin Ulatus.com tarafından sağlanmıştır. Çeviri siparişi vermek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://aykutkutucu.com/ceviri-siparisi/

Orijinal Metin:

Önemli bitki ve hayvan türlerinin en büyük yaşam alanını oluşturan ve dünyanın en yaygın bitki örtüsü olan ormanlar; ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları nedeniyle değerli yenilenebilir küresel kaynaklardır. Sürdürülebilir ve sürekliliği sağlanabilir planlamalar ile ormanlardan yararlanmak günümüz ormancılığının temel ilkelerindendir. Ancak doğal kaynaklarımız olan ormanlar plansız uygulamalar, su, toprak ve hava kirlilikleri, sanayileşmenin artması, orman alanlarının amaç dışı kullanımı, hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınları, orman zararlıları ve hastalıkları gibi biyotik ve abiyotik pek çok faktörden olumsuz yönde etkilenmektedir.

Biyolojik istilaların varlığı ve artışı doğal ekosistemlerin biyolojik çeşitliliğini ve ekolojik bütünlüğünü etkilemektedir. İstilaları nedeniyle ormanlara zarar veren böceklerin diğer etmenlerden çok daha fazla kayba sebep oldukları bilinmektedir ve ormanları etkileyen en yıkıcı türlerin kabuk böcekleri olduğu kabul edilmektedir. Zararlı organizmalara karşı doğada bulunan faydalı organizmaların kullanıldığı, özellikle böcekler ve hastalıklar ile mücadeleyi doğal kontrol ajanları ile gerçekleştiren, çevre dostu, ekonomik, uzun vadeli, sürdürülebilir ve en ümit verici yöntemlerden biri biyolojik mücadeledir. Var olan doğal düşman popülasyonu, istila edilmiş ağaçlardaki kabuk böceği üremesini ve popülasyon yoğunluğunu ciddi ölçülerde azaltabilir. Zararlı türlerin baskılanması zararlının etkin olduğu bölgedeki predatör ya da patojen sayısının veya tür içi rekabetin arttırılması ile mümkündür. Kabuk böceği türlerinin yoğunluğu ve davranışsal ekolojisi yırtıcı ve parazit populasyonundan etkilenir. Buna bağlı olarak predatörlerin kullanımı yoluyla biyolojik kontrol, zararlı populasyonlarının düzenlenmesi için etkili bir kontrol yöntemidir.

Farklı tür kabuk böceklerinin predatörleri genellikle benzerdir. Türler üzerinde önemli etkiye sahip çok sayıda predatör içerisinde özellikle Cleridae familyasına ait üyelere, ibreli ve yapraklı meşcerelerde zarar yapan kabuk böceklerinin galerilerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Ladin, çam ve yapraklı ağaçları istila eden birçok kabuk böceği türünün genel predatörü olan Thanasimus formicarius en az yirmi kabuk böceği türüne karşı etkili olup doğada en bol bulunan doğal düşmanlardan biridir.

Translation:

Forests, being the most widespread flora on the Earth and making up the largest habitat of significant species of plants and animals, are renewable global resources due to their ecological, social, and economic benefits. Making use of forests with sustainability and continuity planning is one of the main principles of contemporary forestry. However, as our natural resources, forests are adversely affected by various biotic and abiotic factors such as unplanned applications, water, soil, and air pollution, increase in industrialization, misuse of forest lands, rapid growth in population, climate change, global warming, forest fires, forest pests, and diseases.

The presence and increase of biological invasions affect the biodiversity and ecological integrity of natural ecosystems. It is a fact that insects cause more loss than other factors due to their invasions and bark beetles (Scolytidae) are accepted as the most destructive species for forests. Biological control is one of the most environmentally friendly, economical, long-term, sustainable, and promising methods against destructive organisms, in which natural benign organisms are used, and the fight against pests and diseases is carried out using natural control agents. The existing natural enemy population can severely reduce the bark beetle reproduction in infested trees and their population density. Suppression of harmful species is achievable by increasing intra-species competition or the number of predators or pathogens in the area where pests are active. The density and behavioral ecology of bark beetle species are affected by predator and parasite populations. For this reason, biological control using predators is an effective control method for regulating the pest population.

Different species of bark beetles generally have similar predators. Among a large number of predators that have a significant effect on the species, especially members of the Cleridae family are often seen in the galleries of bark beetles that damage the deciduous and coniferous trees. Thanasimus Formicarius, a general predator of many species of bark beetles that invade spruce, pine, and leafy trees, is effective against at least twenty species of bark beetles and is one of the most widespread natural enemies.